A tanulás tanítása, tanulása

Szokásrendszerek, tanulási technikák kialakítása, fejlesztése az 1–4 osztályban

Szerzők: Kerékgyártó Éva, Kórósi Kálmánné
Szerkesztő: Kórósi Kálmánné
Operátor: Miklós Gergely
Koordinálta: Kerékgyártó Éva
Lektorálta: Oroszlány Péter
Sorozatszerkesztő: Hamrák Anna-OKI

Tanulás tanítása/tanulása
I. szint Program:

Tanulásmódszertan. Hátránykompenzáló, felzárkóztató nevelő-oktató, differenciáltan fejlesztő munka tanórán vagy azon kívül, a 6–10 éves korú tanulóknak.

II. szint Témakör
 • Címe: Tanulás tanítása/tanulás
 • Időigénye/időelosztása: Félévente 2x1 hetes (napi 60 perces) tanulásmódszertani kurzus kisiskolásoknak. Évente évfolyamonként összesen 20 óra.

1. osztályban

5 óra szokásrend
15 óra tanulási képességek fejlesztésére
2-3-4. osztályban
2-2 óra szokásrend
18-18 óra tanulási képességek fejlesztésére
A programterveztek mintát adnak a foglalkozásokra, igény szerint több részre bonthatók. A program nem tartalmazza a tanulási képességek fejlesztését szolgáló foglalkozások leírását.
A tanulás-módszertani hetet követő tanórákon az elsajátított tanulási technikákat alkalmazzuk, a tanulási képességeket továbbfejlesztjük, a kialakított szokásrendeket megerősítjük.

 • Ajánlás: Valamennyi általános iskola alsó tagozatán tanuló gyermeknek, különös tekintettel a hátrányos helyzetű vagy tanulási problémákkal küszködő egy-egy tanulónak, mikro csoportnak fejlesztésére. (erdei iskolában, táborban, napköziben, iskolaotthonban, tanulószobán vagy szakköri keretek között.) Megvalósításában számítunk a tanítók gyermekismeretére, kreativitására. Összeállításunkkal elsősorban ötletet kívánunk adni.
 • Cél: Legyenek képesek alkotó, tevékeny ismeretszerzésre. Tanítsuk meg tanulni a gyerekeket.
 • Elvárható eredmények: Tudjanak megfelelni a tantervi követelményeknek a képességeiknek megfelelő szinten. Szeressenek, akarjanak, tudjanak jókedvűen tanulni. Képesek legyenek önálló ismeretszerzésre.
 • Tartalom: Szokásrendszerek, tanulási technikák kialakítása, átalakítása 1–4. osztályban.
 1. Elmélet: Pszichológiai, pedagógiai, didaktikai ismeretek.
  Fogalmak: Figyelem, koncentráció, emlékezet, gondolkodás, beszédművelés, olvasás
  Ismeretek: Tapasztalatok az életkori sajátosságoknak megfelelően. Fogalmi gondolkodás elemei, olvasás, írás, számolás, beszéd, beszédértés, beszédkézség.
  Tanulási zavarok: szemmozgás, finommozgás összehangolatlansága, részképesség-hiányok. Pedagógus kompetenciájának ismerete.
 2. Gyakorlat: Tevékenységek: Mozgásos, hallásra, látásra épülő, olvasási, számolási, manuális feladatok, ének-zene, kommunikáció, gondolkodási műveletek, írás, alkotás, szerepjátékok.
 3. Ehhez szükséges vagy ajánlott eszközök, tárgyak, képek stb. körülírása/képe:
  Tankönyvek, feladatlapok, auditív vizuális eszközök, applikációs képek, szókártyák, mondatkártyák, babzsák, labda, számítógépes programok, könyvtár, magnókazetták, környezetben található apró tárgyak.
 4. Módszerek: megfigyeltetés, tevékenykedtetés, nevelői magyarázat, szerepjátszás, tanulási képességek működtetése. Valamennyi érzékszervvel való tanulás (hallja, lássa, mondja, csinálja)
 5. Szervezeti keretek: egyéni, páros csoport
 • Szükségletek:
  A program megvalósítása feltételez egy átlagos felkészültségű pedagógust, aki ismeri az alsó tagozatos tantárgyak szakmódszertanát. Rendelkezzen pszichológiai ismeretekkel, empátiával, vállalja fel a hátránykompenzáló, fejlesztő munkát. Célszerű elvégeznie a tanulásmódszertani tanfolyamot, vagy annak tartalmát autodidakta módon ismerje meg. Jól segíti munkáját az ajánlott szakirodalom tanulmányozása.
Irodalomjegyzék
A program az Alternatív Közgazdasági Gimnázium „Tanulásmódszertan” (BP, AGK Kiadó 1991 szerkesztő Oroszlány Péter) című könyvének, valamint az alábbiakban felsorolt szerzők és művek felhasználásával készült.
Hangkazetta: Gyermekagykontoll

 • Dr. Kígyós Éva: Zenés lazító gyakorlatok 6-9 éveseknek
 • Dr. Domján László Dr. Kígyós Éva: Zseninek születtél!
 • Bagdy Emőke Telkes József: Személyiségfejlesztő módszerek az iskolában
 • L. Ron Hubbard: Hogyan tanuld meg? A tanulás alapvető kézikönyve
 • Peter Kleine: Zseninek születtünk

A program kidolgozását a Közoktatási Modernizációs Közalapítvány támogatta.

Tartalma:

1. OSZTÁLY – 1. FOGLALKOZÁS
 • Főtéma: A szokásrend kialakítása
 • Altéma: A tanulás külső feltételei (rend, világítás, testtartás, szemtávolság, csend) 1. foglalkozás
 • Időigény: 1x60 perces foglalkozás (a csoport igényei szerint több részre bontható)
 • Cél: Az eredményes tanulást segítő külső körülményeket tanulóink megismerjék, s kialakuljanak helyes szokásaik.

1. OSZTÁLY – 2. FOGLALKOZÁS

 • Főtéma: A szokásrend kialakítása
 • Altéma: A tanulás külső feltételei (táska rendje, sorrendiség, pihenők beiktatása)
 • Időigény: 1x60 perces foglalkozás (a csoport igénye szerint ez módosítható)
 • Cél: Az eredményes tanulást segítő külső körülményeket tanulóink gyakorolják, alkalmazzák.
1. OSZTÁLY - 3. FOGLALKOZÁS
 • Főtéma: Szokásrend kialakítása
 • Altéma: A tanulás belső feltételei (akarat, képességek, motiváció, tanulást segítő módszerek)
 • Időigény:1x60 perces foglalkozás (a csoport haladási ütemének megfelelően ez módosítható)
 • Cél: Ismerjék meg tanulóink, hogy milyen belső feltételei vannak az eredményes tanulásnak. Alakuljanak ki helyes szokásaik.

1. OSZTÁLY - 4. FOGLALKOZÁS

 • Főtéma: A szokásrend kialakítása
 • Altéma: A tanulás belső feltételei (kíváncsiság, érdeklődés, tudásvágy, akaraterő, cél, elhatározás)
 • Időigény: 1x60 perces foglalkozás (a csoport igényei szerint az előző foglalkozásba beépíthető, vagy több részre is bontható)
 • Cél: Ismerjék meg tanulóink, hogy milyen nélkülözhetetlen belső feltételei vannak az eredményes tanulásnak.

1. OSZTÁLY - 5. FOGLALKOZÁS

 • Főtéma: Tanulási technikák
 • Altéma: Verstanulás technikája. Versmondás helyes ejtéssel.
 • Időigény: 1x60 perces foglalkozás (a csoport igényei szerint ez módosítható)
 • Cél: Verstanulás technikája váljon készséggé. (Biztos szövegtudással fejlődjön szókincsük, a gondolatok építsék tanulóink személyiségét)

2. OSZTÁLY – 1. FOGLALKOZÁS

 • Főtéma: A szokásrend alakítása és bővítése. Tanulási technikák
 • Altéma: Tapasztalatok és problémák a tanulási szokásokban. Az 1. osztályban tanultak felelevenítése, kibővítése (egyéni időterv, korosztálynak megfelelő kézikönyvek használata, kudarctűrés, rövid és hosszú távú célok)
 • Időigény: 1x60 perces foglalkozás (a csoport igénye szerint több részre bontható)
 • Cél: Ismerjék meg tanulóink az időterv hasznosságát, a segédkönyvek használatának módját.
  Tudjanak arról, hogy a kudarc is a munka természetes velejárója.
  Ismerjék a sikerhez vezető utat.

2. OSZTÁLY - 2. FOGLALKOZÁS

 • Főtéma: A szokásrend alakítása bővítése. Tanulási technikák
 • Altéma: Szóbeli tanulás technikájának kialakítása. Önálló tanulás technikájának tanítása.
 • Időigény: 1 x 60 perces foglalkozás (a csoport igényei szerint ez módosítható)
 • Cél: Ismerjék meg tanulójuk a szóbeli tanulás technikáját, az önálló tanulás módját a tanult szokások alkalmazásával.

3. OSZTÁLY - 1. FOGLALKOZÁS

 • Főtéma: Szokásrendek kialakítása és bővítése. Tanulási technikák
 • Altéma: Tanulási szokások felmérése, tanulási technikák kibővítése
 • Időigény:1x60 perces foglalkozás (a csoport igényei szerint ez módosítható)
 • Cél: A pedagógus az osztályról, a tanuló önmagáról kapjon egy képet, ami meghatározza a következő foglalkozások feladatait.
  Megismerjék tanulóink a különböző szóbeli tanulási technikákat. Tanulásuk legyen hatékony.
3. OSZTÁLY - 2. FOGLALKOZÁS
 • Főtéma: Szokásrend kialakítása és bővítése
 • Altéma: Tanulási szokások felmérésének elemzése. Típusok a tanulás szempontjából.
 • Időigény: 1 x 60 perc (csoport igényei szerint ez bővíthető)
 • Cél: A tanulási szokások felmérésének elemzése során tanulóink alakítsanak ki reális önképet.
  Megismerje a tanulási típusokat.

4. OSZTÁLY - 1. FOGLALKOZÁS

 • Főtéma: A szokásrend alakítása és bővítése. Tanulási technikák
 • Altéma: Tanácsok a tanuláshoz
 • Időigény: 1x60 perces foglalkozás (a csoport igénye szerint két részre bontható)
 • Cél: A szellemi munka technikájának fejlesztése.
  A tanulási szokásokról a pedagógus és a tanulócsoport kapjon egy reális képet.

4. OSZTÁLY - 2. FOGLALKOZÁS

 • Főtéma: Szokásrend alakítása, bővítése. Tanulási technikák
 • Altéma: Tanulási tanácsok kibővítése. Tanulási technikák (Szöveges feladatok, idegen nyelvek tanulásának technikája)
 • Időigény: 1x60 perces foglalkozás (a csoport igénye szerint részekre bontható)
 • Cél: Megismerjék tanulóink a tanulást eredményesebbé tevő tanulási tanácsokat, az idegen nyelvek tanulásának technikáját, alkalmazzák a szöveges feladatok megoldási menetét.